ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Projekty

Šablony II OP VVV

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace realizuje v období 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem „Šablony II OP VVV pro ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem“, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

NAKAP

K 1. 7. 2018 započala realizace projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498, s jehož ukončením se počítá k 31. 8. 2020.

Cílem projektu je podpora některých intervencí z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.

Naše škola se zapojila do klíčové aktivity zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti a to v rámci: Pilotního projektu na podporu čtenářské a matematické gramotnosti.

ČJ pro cizince: na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-33 014/2019

Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků-cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Vyhodnocení podpory vzdělávání cizinců za rok 2019

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu EU a ČR „Ovoce do škol“. Žáci I. a II. stupně mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma.

Mléko do škol

Certifikáty