ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

O nás

Adresa

Mateřská škola, U Potoka 137
Stráž pod Ralskem, 471 27

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Bedřiška Rychtaříková
+420 487 851 504
bedriska.rychtarikova@zsstraz.org

Zástupkyně MŠ

Mgr. Ivana Hojdová
ivana.hojdova@zsstraz.org

Telefon do MŠ

+420 487 851 022

Provoz MŠ

6–16 h

Kdo jsme

Naše mateřská škola preferuje věkově smíšené třídy, které mají velký význam pro vzájemné kontakty a život ve skupině. Mladší se učí od starších a naopak. Ve věkově smíšených třídách má dítě přirozené podmínky pro svou socializaci, která je hlavním přínosem předškolního období pro celý život.

Paní učitelky i ostatní zaměstnanci MŠ se snaží podporovat a ovlivňovat zdravý vývoj dětí. Svou výchovně vzdělávací prací přispívají k vytváření zdravého životního stylu a všestranně rozvíjejí každého jedince podle jeho individuálních možností. Každá naše paní učitelka ví, že nestačí, aby měla děti jenom ráda. Ví také, že na druhé straně nejde o to formovat dětskou duši podle nějakého vzoru. Práce každé paní učitelky vyžaduje tvořivost a improvizaci, stejně jako umění pracovat koncepčně, s jasnou představou cílů a zároveň pracovat týmově, umět předvídat. Proto zaujímáme nový postoj k naší práci a roli učitelky ve třídě, kdy nejsme středem všeho dění, ale ani pouhým dozorem. Jsme mezi dětmi a odbornými přístupy a metodami usnadňujeme dětem dělat to, co chtějí, vedeme je správným směrem, naznačujeme cesty a řešení.

Tel. MŠ: 487 851 022

 

 • Provoz mateřské školy: 6.00 – 16.00 Mateřská škola se v 8.00 hodin zamyká. Otevřeno je v době oběda od 12.00 – 12.30 a po době odpočinku dětí od 14.00 do 16.00. V případě potřeby se do MŠ dostanete na zazvonění.

 

 • Předávání a vyzvedávání dětí: rodiče nebo jejich zákonný zástupce předávají dítě osobně paní učitelce od 6.00 do 8.00 hodin. Z MŠ dítě vyzvedává rodič nebo rodičem písemně určený zástupce.

 

 • Co děti v MŠ potřebují: bačkory (ne pantofle), tepláky na vycházky, náhradní spodní prádlo, tričko, pláštěnku, pyžamo (pokud bude v MŠ v době odpočinku), plyšovou hračku do postýlky. Nedávejte: gumové šle, řetízky, cenné věci a drahé ošacení či hračky z domova. Všechny věci podepište!

 

 • Do MŠ chodí děti zdravé – pokud se u dítěte začne projevovat začínající onemocnění nebo náznak v průběhu předešlého dne či noci, musí rodič tuto skutečnost nahlásit při předávání dítěte paní učitelce (například: nechutenství, rýma, rozmrzelost, kašel, zvracení, žaludeční potíže, vyrážky, nápadná plačtivost, apod.). Podávání léků je v MŠ zakázáno.

 

 • Nepřítomnost dítěte omluvte v MŠ neprodleně, nejdéle do tří dnů.

 

 • V případě nepřítomnosti odhlaste dítě ze stravování ve školní jídelně na tel. 607 042 692 nebo zápisem do sešitu u vstupních dveří do MŠ (do 13.00) nebo přes internet na stránkách ŠJ. Stravné na další den telefonicky odhlaste nejdéle do 14.00h.

   

 • Vydávání obědů v den nepřítomnosti dítěte v MŠ: pokud dítě onemocní, máte právo odebrat dotovaný oběd pouze první den nemoci. Při zjištění, že dítě bylo v MŠ nepřítomno a přesto si odebalo oběd (mimo prvního dne), budou mu zpětně dopočítány věcné náklady tj. +29,-Kč. Jídlo se vydává ve školní jídelně pouze do jídlonosičů označených jménem. Tento jídlonosič přinesete do jídelny v ZŠ na vyznačené místo do 10.30. Od 11.00 si oběd můžete odnést.

 

 • Odhlašování odpolední svačiny: pokud dítě půjde z MŠ po obědě, bude mu odpolední svačina odečtena ze stravného, když ho odhlásíte den předem (do 13.00) do sešitu v MŠ, telefonicky nebo emailem (nejdéle do 14.00). Pokud tak neučiníte, může si svačinu vyzvednout po 14 hodině, v době výdeje odpolední svačiny.

 

 • Placení stravného: stravné se platí ve školní jídelně okolo 25. dne v měsíci na měsíc následující. Termín placení je vždy vyvěšen na nástěnkách u tříd v MŠ.

 

 • Cena stravného dle kategorie:

  Kategorie

  Platba hotově ŠJ

  Platba zálohově

  3 – 6 let

  41,-Kč

  900,-Kč

  7 let (celodenní péče v MŠ)

  47,-Kč

  1040,-Kč

  3 – 4 roky (4 hodiny denně)

  33,-Kč

  730,-Kč

 • Školné: platí se v polovině měsíce na ten daný měsíc ve výši 310,-Kč. Pro děti s omezenou délkou docházky je školné stanoveno na 206,-Kč.

 

 • Sledujte nástěnky v šatnách i hlavní nástěnku na chodbě mateřské školy 

   

   Než půjdeme do školky

   Adaptace dítěte v MŠ

   

  Režim dne v mateřské škole

  Uspořádání dne v naší mateřské škole je rozvolněné. Výchovně vzdělávací program je během dne přizpůsoben pedagogem konkrétní situaci a potřebám dětí i jednotlivce. Uspořádání dne respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, využití situací, podněty a nabídku činností pedagogem. Časové rozvržení denního režimu je předmětem každé třídy.

  6.00

  • otevření mateřské školy
  • pitný režim
  • ranní přivítání s paní učitelkou a kamarády
  • spontánní hry a činnosti dětí
  • rozvíjení podnětů k činnostem nabídnutých učitelkou

  8.30–11.30

  • tělovýchovné chvilky
  • pohybové hry
  • hygiena, svačina
  • individuální a skupinové činnosti, prolínání jednotlivých oblastí
  • pobyt venku a sportovní aktivity

  11.30–12.30

  • hygiena, oběd, samoobslužné činnosti
  •  příprava na odpočinek

  12.30–14.30

  • četba pohádky, odpočinek
  • polední klidné aktivity pro nespavé děti
  • hygiena, svačina

  14.30–16.00

  • odpolední hry
  • opakovací chvilky
  • individuální péče
  • činnosti dle vlastního výběru dětí

   

  Desatero pro rodiče předškoláka

  Naši milí rodiče,

  V posledním roce předškolní docházky Vás často napadá myšlenka, jestli je Vaše dítě dostatečně zralé na vstup do základní školy a zdali umí vše, co umět má.

   Nabízíme Vám k základní orientaci následující „desatero“, k jehož osvojení by dítě mělo být v průběhu předškolního věku vedeno, ať už v mateřské škole či v rodině.

  Je přirozené, že každé dítě zvládne „desatero“ v míře a rozsahu svých individuálních možností a schopností. Jedná se tedy pouze o orientační pomůcku.

   

  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé.

  Zpravidla by mělo např.:  

  • zachovávat správné držení těla (postavit se rovně)
  • běhat, skákat, zvládat různé druhy lezení, překonávat překážky, pohybovat se v různém prostředí a terénu (v lese, na sněhu, v písku apod.)
  • být přiměřeně obratné (např. udržet rovnováhu na jedné noze, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, jezdit na tříkolce, koloběžce, kole apod.)
  • být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více)

  2. Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze.

  Zpravidla by mělo např.:

  • svléknout se, obléknout i obout (zapnout a rozepnou zip i malé knoflíky, zavázat si tkaničky, obléknout si čepici, rukavice)
  • najíst se, nalít si nápoj, používat příbor, stolovat čistě
  • zvládat osobní hygienu (používat kapesník, umýt a osušit si ruce, používat toaletní papír, používat splachovací zařízení)
  • zvládat drobné úklidové práce (posbírat a uklidit předměty a pomůcky na určené místo, připravit další pomůcky, srovnat hračky, uklidit po sobě papír od sušenky apod.)
  • dokázat se postarat o své věci (udržovat v nich pořádek)

  3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti.

  Zpravidla by mělo např.:

  • vyslovovat správně všechny hlásky
  • mluvit ve větách, zformulovat otázku, vyprávět příběh, popsat situaci apod.
  • mluvit většinou gramaticky správně (tj. užívat správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
  • rozumět většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
  • mít přiměřenou slovní zásobu, umět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  • přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými, vést rozhovor, domlouvat se

  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

  Zpravidla by mělo např.:

  • zručně zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, kreslit, malovat apod.)
  • zvládat činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobnými stavebními prvky apod.)
  • tužku držet správně, tj. třemi prsty, s uvolněným zápěstím
  • vést stopu tužky, pastelu, štětce (obkreslovat, vybarvovat, vést plynulé tahy)
  • označit si výkres značkou, písmenem, popř. zkoušet napsat hůlkovým písmem celé jméno
  • napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, (popř. písmena)
  • rozlišovat pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
  • řadit prvky zleva doprava, zprava doleva i v dalších směrech
  • upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (mělo by být zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

  5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

  Zpravidla by mělo např.:

  • rozlišovat podstatné znaky předmětů (rozlišovat barvy, tvary, figuru a pozadí)
  • skládat obrázky z několika tvarů
  • nalézat rozdíly na dvou obrazcích, doplňovat detaily, postřehnout změny (co je nového, co chybí) na obrázku i ve skutečnosti
  • rozlišovat jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice)
  • rozlišovat zvuky (např. zvuky jednoduchých hudebních a rytmických nástrojů)
  • skládat slova z několika slabik, sluchově rozložit slovo na slabiky, rozeznávat počáteční hlásku ve slově, vytleskat slabiky ve slově

  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace.

  Zpravidla by mělo např.:

  • ukazovat na prstech či předmětech počet, počítat na prstech, počítat po jedné,
  • chápat, že číslovka vyjadřuje počet
  • vyjmenovat číselnou řadu a určit počet prvků minimálně v rozsahu do šesti
  • porovnat počet prvků (např. poznat co je více, méně, o kolik)
  • rozpoznat odlišné tvary a tělesa (kruhový, čtvercový apod.)
  • rozlišovat a porovnávat vlastnosti předmětů (velikost, tvar aj.), nacházet společné a rozdílné znaky
  • třídit, seskupovat a přiřazovat předměty dle daného kritéria (řadit, uspořádat např. korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
  • přemýšlet, vést jednoduché úvahy, komentovat, co dělá („přemýšlet nahlas“)
  • řešit jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
  • rozumět časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť.

  Zpravidla by mělo např.:

  • udržovat soustředěnou pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10–15 min.)
  • věnovat se soustředěně i činnostem, které nejsou pro ně aktuálně zajímavé

  a které mu byly zadány

  • záměrně si zapamatovat, co prožilo, vidělo, slyšelo, po přiměřené době si toto vybavit a reprodukovat
  • znát říkadla, básničky, písničky
  • postupovat při činnostech podle pokynů
  • pracovat samostatně

  8. Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné.

  Zpravidla by mělo např.:

  • být po určitou část dne bez problémů odloučeno od rodičů
  • chovat se kontrolovaně, bez výrazných výkyvů v náladách
  • ovládnout své pocity (reagovat přiměřeně na drobný neúspěch, odložit přání na pozdější dobu, přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
  • uplatňovat základní společenská pravidla (zdravit, požádat, poděkovat, omluvit se)
  • navazovat kontakty s dítětem i dospělými, komunikovat s nimi (kamarádit se, vyhledávat partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvat, rozdělovat a měnit si role)
  • k dětem se chovat přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělit se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úlohy, všímat si, co si druhý přeje)
  • brát ohled na druhé (dokázat se dohodnout, počkat, vystřídat se)
  • zapojovat do práce ve skupině, vyjednávat a dohodnout se, vyslovovat a obhajovat svůj názor
  • dodržovat ve skupině (v rodině) daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, být srozuměno se jimi řídit (uposlechnout pokynů)

  9. Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podněty a projevovat se v tvořivých činnostech.

  Zpravidla by mělo např.:

  • pozorně poslouchat či sledovat se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
  • zúčastňovat se dětských kulturních programů a akcí (např. výstav), zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
  • vyprávět, co vidělo, slyšelo, dokázat říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo
  • zajímat se o knihy, znát pohádky a příběhy, mít své oblíbené hrdiny
  • znát celou řadu písní, básní a říkadel, reprodukovat je, zpívat, rytmizovat,
  • zvládnout jednoduchou divadelní roli
  • kreslit, malovat, modelovat, vytvářet
  • hrát tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře)

  10. Dítě by mělo být schopno se přiměřeně orientovat ve svém prostředí.

  Zpravidla by mělo např.:

  • vyznat se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientovat v blízkém okolí (vědět, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště apod.)
  • zvládat běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptát se na to, čemu nerozumí, umět telefonovat, dbát o pořádek a čistotu, samostatně se obsloužit, zvládá drobné úklidové práce, starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
  • vědět, jak se má chovat (např. doma, ve školce, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na hřišti, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snažit se to dodržovat (chovat se přiměřeně a bezpečně, uvědomovat si možná nebezpečí)
  • znát a zpravidla dodržovat základní pravidla chování na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)
  • mít elementární poznatky o sobě, svém prostředí i okolním světě (např. znát části těla i některé orgány, vědět, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišovat různá povolání, znát běžné pomůcky, nástroje, znát jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, vědět, k čemu jsou peníze, orientovat se v dopravních prostředcích, znát některé technické přístroje apod.)
  • rozumět běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. podnebí, počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
  • mít elementární povědomí o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk), o existenci jiných zemí a národů, o světadílech, planetě Zemi, vesmíru