ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Šikana

Podezření, že je dítě obětí šikany

Pro rodiče:

 • nenavštěvuje se s žádným spolužákem, zdá se, že nemá kamarády
 • je smutné, nemluví o tom, co se děje ve škole
 • je nesoustředěné a bez zájmu, dochází k prudkému zhoršení prospěchu
 • často si před odchodem do školy stěžuje na bolesti břicha nebo hlavy
 • chodí do školy nebo ze školy oklikami
 • přichází domů s potrhaným oblečením, poškozenými věcmi nebo bez nich
 • stále žádá o peníze, tvrdí, že je ztrácí nebo, že musí ve škole stále něco platit
 • přichází domů hladové, i když mělo svačinu a koupený oběd
 • nedokáže uspokojivě vysvětlit různá zranění
 • odmítá chodit do školy, prosí, aby tam nemuselo
 • nečekaně se u něj objeví záškoláctví nebo časté návštěvy lékaře

 

Pro učitele:

Nepřímé znaky šikanování:

 • žák je o přestávkách osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády
 • při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními
 • o přestávkách vyhledává blízkost učitelů
 • má-li žák promluvit před třídou je nejistý, ustrašený
 • působí smutně, nešťastně, mívá blízko k pláči
 • stává se uzavřeným
 • jeho školní prospěch se někdy náhle zhoršuje
 • jeho věci jsou rozházené,  poškozené nebo znečištěné
 • zašpiněný nebo poškozený oděv
 • stále postrádá nějaké své věci
 • odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy
 • mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy
 • začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole
 • odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede vysvětlit

 

Přímé znaky šikanování:

 • posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet
 • kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným tónem
 • nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil
 • příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, kterým se podřizuje
 • nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich
 • honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí
 • rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout

 

To všechno mohou být varovné signály!

Naslouchejte svému dítěti, všímejte si změn v jeho chování, mluvte s ním, buďte mu oporou a v případě potřeby kontaktujte školu.

 

Charakteristika

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedince nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.

 

Stádia šikanování

Motto: „Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj.“

 

Zdravý kolektiv

                      

 

První stádium: Zrod ostrakismu

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben, uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování.

 

Druhé stádium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity např. z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce fyzická agrese.

 

Třetí stádium: Vytvoření jádra

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti.  V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“.

 

Čtvrté stádium: Většina přijímá normy

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. Agresoři získávají neformální tlak a málokdo se jim dokáže postavit. U přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela oddaná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě, aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.

 

Páté stádium: Totalita neboli dokonalá šikana

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.

 

(stádia šikanování podle Michala Koláře)

Pocit bezpečí každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy. Škola předchází všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky.

 

Odkazy

 

Kyberšikana

Charakteristika

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedince nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.

Pocit bezpečí každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy. Škola předchází všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky.

Odkazy