ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Specifické vývojové poruchy učení

Problematika specifických vývojových poruch učení (SVPU)

Jednou z příčin školního neúspěchu mohou být specifické poruchy učení. Již v 1. ročníku signalizují poruchy učení tyto projevy:
 

čtení

Výkony žáka ve čtení jsou horší, vázne spojení hláska písmeno, žák zaměňuje písmena, domýšlí si text, obtížně skládá písmena do slabik, nezvládne vedení očních pohybů po řádku, nedokáže reprodukovat přečtený text.

psaní

Držení psacího náčiní je křečovité nebo nesprávné, žák tlačí na psací náčiní písmo je neurovnané, kostrbaté, písmena nejsou stejně velká, žák si obtížně pamatuje tvary písmen, v diktovaných slovech vynechává písmena, nepíše interpunkční znaménka.

matematika

Dítě nechápe předmatematické pojmy (větší – menší, kratší – delší), neumí třídit předměty podle daného znaku a řadit prvky podle velikosti, obtížně se orientuje v prostoru, nepamatuje si číslice a má obtíže při jejich psaní.

další obtíže

Žák nevydrží u činnosti, je neklidný, nesoustředěný, vázne analýza a syntéza slov, poruchy zrakového a sluchového vnímání, obtížně určuje shody a rozdíl v obrázcích, má malou slovní zásobu a nedostatečně vyvinutý jazykový cit, vázne reprodukce rytmu, má problémy s pravolevou a prostorovou orientací, s orientací v čase. SVPU diagnostikují v pedagogicko-psychologické poradně a to již na konci 2. ročníku.
SVPU se neprojevují pouze ve čtení, psaní, pravopise a počítání, ale postihují i kognitivní (poznávací) procesy s typickými poruchami krátkodobé paměti, v procesu automatizace a v soustředění, postihují také sociální vazby jedince a v souhrnu mohou ovlivnit celou jeho osobnost. Děti s SVPU zažívají školní neúspěch, mívají obtíže v socializaci, snížené sebevědomí a sebepojetí, pocit méněcennosti, často nejsou motivovány ke školní práci. Protože se jedná o vývojové potíže, je důležité podchytit je včas a začít s nápravou co možná nejdříve.
SVPU diagnostikují v pedagogicko-psychologické poradně a to již na konci 2. ročníku. Doporučení k návštěvě poradny dá na základě své pedagogické diagnostiky třídní učitel dítěte po konzultaci s výchovným poradcem.


Ve školské praxi se nejčastěji setkáváme s těmito diagnózami SVPU:
 

DYSLEXIE

Jedná se o sníženou schopnost naučit se číst běžnými vyučovacími metodami, typické jsou obtíže v rychlosti, správnosti a porozumění čtení.

specifické chyby:

 • snížená schopnost spojovat psanou a zvukovou podobu hlásek
 • odchylky ve zrakovém vnímání – nedostatek schopnosti diferencovat optické obrazy, obtížné rozeznávání tvarů, záměna podobných písmen
 • záměna zvukově blízkých hlásek, znělosti, měkké a tvrdé slabiky
 • nedostatečná analyticko-syntetická schopnost, obtíže při spojování písmen do slabik a slov
 • vynechávání písmen, slabik, částí slov
 • nedodržení délek, vynechání interpunkce
 • dvojí čtení
 • čtení bez porozumění
 • odlišné oční pohyby při čtení
 • odchylky ve sluchovém vnímání
 • deficit v oblasti jazyka

 Pomůcky užívané pro nápravu dyslexie

 

DYSORTOGRAFIE

Jde o specifickou poruchu pravopisu, která se týká jen určitých jevů, ne celkové schopnosti zvládnout gramatiku.

specifické chyby:

 • záměna tvarově podobných písmen
 • záměna zvukově blízkých hlásek
 • nerozlišování sykavek
 • nerozlišování měkkých/tvrdých slabik (di, ti, ni, dy, ty, ny)
 • chyby ve zvukových celcích (přehazování, vynechávání, přidávání písmen, slabik)
 • nedodržení délek samohlásek, vynechání interpunkce
 • špatné rozlišování konce slova, věty
 • umí gramatickou poučku ústně, neumí ji použít v písemné podobě

 Pomůcky užívané pro nápravu dysortografie

 

DYSGRAFIE

Znamená specifickou poruchu grafické stránky projevu, neschopnost napodobit a zapamatovat si tvar písmen, neschopnost psát čitelně, stejnosměrně, úhledně.

specifické chyby:

 • obtížné zapamatování tvarů písmen
 • nestejná velikost písmen, nedodržování a kostrbatost linie
 • přepisování, obtížné spojování
 • záměna tvarově podobných písmen

 Pomůcky užívané pro nápravu dysgrafie

 

DYSKALKULIE

Znamená specifickou poruchu matematických schopností, dle charakteristiky konkrétních obtíží se rozlišuje dyskalkulie:
praktognostická – narušená schopnost manipulace s předměty konkrétními či nakreslenými a jejich přiřazování k symbolu čísla, postižena může být i schopnost řadit předměty podle velikosti nebo rozpoznávat vztahy více-méně
verbální – vázne schopnost slovně označovat operační znaky, pochopení matematické terminologie ve smyslu určování o…více, o…méně, krát…více,  krát… méně, nezvládá slovně pojmenovat matematické úkony, množství a počet prvků nebo i odpočítávat číselnou řadu, žák není schopen ukázat počet prstů, označit hodnotu napsaného čísla
lexická – typická je neschopnost číst matematické znaky a jejich kombinace, symboly, jako jsou číslice, vícemístná čísla s nulami, tvarově podobná čísla
grafická – projevuje se narušenou schopností psát grafické znaky, mívá problémy v geometrii
operacionální – nezvládá provádění matematických operací, zaměňuje je, nahrazuje složitější operace jednoduššími
ideognostická – jedinec nechápe matematické pojmy a vztahy mezi nimi, nedovede zpaměti vypočítat příklady

Pomůcky užívané pro nápravu dyskalkulie

 

DYSPRAXIE

Znamená vývojovou poruchu motorické koordinace, jedná se o poruchu či nezralost v uspořádání pohybů, která vede k dalším problémům v oblasti jazyka, percepce a myšlení.
projevuje se výraznou nešikovností v následujících oblastech:

 • sebeobsluha (oblékání, jídlo, hygiena)
 • osvojování základních pohybových dovedností (chůze, běh)
 • obtíže při zapojování do kolektivu
 • strach z pohybových aktivit

nejčastější obtíže:

 • špatný odhad vzdálenosti
 • neschopnost provádět více činností současně (např. běh a chytání míče, poslech pokynů)
 • neodliší podstatné a nepodstatné úkoly
 • organizace sebe sama

 Počítačové programy a literatura k nápravě

 


Další příčinou školního neúspěchu může být porucha pozornosti (ADD, ADHD). SVPU se často vyskytují společně se syndromem ADHD/ADD.

ADD

porucha pozornosti

 

ADHD

porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

příznaky:

 • hyperaktivita (neposedný, nevydrží sedět na místě, pobíhá, vyrušuje, je hlučný, psychomotorický neklid)
 • porucha pozornosti (obtížně se koncentruje, nedokáže udržet pozornost, zdá se, že neposlouchá, nedokončuje započaté činnosti, nepořádný, roztržitý, ztrácí věci, zapomíná, vyhýbá se úkolům)
 • impulzivita (nedokáže čekat, přerušuje ostatní, skáče do řeči, odpověď vyhrkne bez přemýšlení, nezadržitelný v řeči)
 • snadná unavitelnost
 • obtíže v organizaci sebe sama, svých aktivit

 

ADHD s agresivitou

Blíží se opozičnímu chování. Charakteristická je nesnášenlivost, hádavost, nedostatek sebeovládání, časté antisociální chování.

 

ODD

opoziční chování

Charakteristickým rysem je fyzická agresivita, ztráta přizpůsobivosti, nesnášenlivost, hádavost, oslabená sebekontrola, opakované odmítání požadavků dospělých.

Děti s ADD, ADHD bývají hůře akceptovány a hodnoceny, negativní hodnocení ovlivňuje jejich sebepojetí, snižuje sebevědomí i motivaci k jakékoliv spolupráci. Tyto děti bývají školsky neúspěšní, mívají problémy v mezilidských vztazích a je u nich zvýšené riziko asociálního chování.

 

Integrace žáka s SVPU popř. s jinými zdravotními potížemi

Na základě odborného posudku a doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) může být žák zařazen mezi integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška MŠMT č. 73/2005Sb.,) a  je mu vypracován individuální vzdělávací plán (IVP) podle kterého je vzděláván. IVP zpracovává třídní učitel s ostatními vyučujícími a výchovným poradcem a jeho plnění je konzultováno s PPP nebo SPC. Důležitá je spolupráce rodičů se školou a pravidelné konzultace s vyučujícími.
 Zákonný zástupce na začátku školního roku  podá řediteli školy žádost o  IVP. Ředitel školy rozhodne o povolení IVP a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně vyrozuměn. IVP se vypracovává opakovaně  na začátku každého školního roku.

 

Další odkazy:

www.dys.cz

www.dyscentrum.org

www.prolevaky.cz

www.kaminet.cz

www.jakdoskoly.cz

www.pravopisne.cz

www.tablexia.cz

www.ucirna.cz