ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Povinná školní docházka

Zápis k povinné školní docházce a odklad povinné školní docházky

Termín zápisu pro školní rok 2020/2021 bude od 1. 4. do 30. 4.

PŠD se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se PŠD vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.


Odklad PŠD

Odklad PŠD je preventivní opatření, které má chránit školsky nezralé dítě před selháváním a dává mu šanci dozrát. Většině dětí, u nichž byla konstatována školní nezralost nebo byly zjištěny nedostatky ve školní připravenosti, odklad PŠD pomohl. O odkladu PŠD rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborné posouzení je nutné doložit nejdéle do 31.5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit PŠD. Pokud se tak nestane, bude muset zapsané dítě nastoupit PŠD. Rozhodnutí o odkladu vydává ředitel školy, ve které bylo dítě zapsáno. Ředitel žádosti o odložení PŠD vyhoví pouze v případě, že obě posouzení budou kladná. Pokud je dítě nemocné, zákonný zástupce dítěte oznámí tuto skutečnost ředitelství školy a je jim nabídnut náhradní termín zápisu. Začátek PŠD lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Předčasný nástup do školy

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění PŠD již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění PŠD je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. O předčasném nástupu mluvíme tehdy, když dítě nastupuje do školy a ještě mu není 6 let.

Rizika předčasného nástupu:

 • fyzická nezralost (nadměrná únava, která zatěžuje imunitní systém, zvyšuje nemocnost a s tím spojenou častou absenci ve škole)
 • psychická nezralost (nemůže využívat svou rozumovou kapacitu, není motivováno k učení, je vystaveno vleklé stresové situaci, reaguje nepřiměřeně psychickou obranou jako jsou neurotické projevy, bývá neklidné, nesoustředěné, hravé, mívá potíže se zrakovým rozlišováním, má potíže s grafomotorikou)
 • citová nezralost (prožívá obavy nebo úzkost bez ohledu na to, jak se mu daří, bývá fixováno na rodinu a může špatně snášet soutěživé školní prostředí, má problém se zařazením do kolektivu)

Dodatečný odklad PŠD

Pokud se u žáka v prvním roce plnění PŠD projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění PŠD, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek PŠD na následující školní rok. Dodatečný odklad PŠD znamená dát dítěti, které ještě není na školu připravené prostor, aby vyspělo. Využívá se výjimečně. Dodatečný odklad musí být vystaven do pololetí 1. třídy.

Příklad oblastí sledovaných při vyšetření v souvislosti s doporučením odkladu školní docházky v pedagogicko-psychologické poradně

(vyšetření zejména standardizovanými testy trvá podle pracovního tempa dítěte od jedné do dvou hodin)

 • sociální zralost
 • emocionální zralost
 • pracovní zralost (pochopení instrukce, schopnost samostatně pracovat, pracovní tempo, koncentrace pozornosti)
 • aktuální úroveň rozumových schopností
 • lateralita
 • motorický a grafický projev, úchop tužky
 • percepční zralost (úroveň zrakového, sluchového vnímání a rozlišování
 • řečový projev