ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

12. 5. 2021

crayons-1445053_1920.jpg

Rozhodnutí o přijetí se oznamují dle § 183 odst. 2 školského zákona

·        Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

·        Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (vyvěšení seznamu na dveřích MŠ, ve vývěsce školy a na webu).

·        Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Rozhodnutí o nepřijetí – postupuje se dle ustanovení § 72, odst. 1 správního řádu – rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou.

 

Dle ustanovení § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád je možné využít možnosti procesního práva a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v ředitelně ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, p. o. dne 24. 5. 2021 v době od 14.00 – 15.00hodin.