ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Školní družina

Card image cap
1. ODDĚLENÍ
Bc. Ludmila Rakušanová
Card image cap
2. ODDĚLENÍ
Nikola Kučerová
Card image cap
3. ODDĚLENÍ
Mgr. Štěpánka Markvartová

Základní informace

režim školní družiny

06.00–07.45

Odpočinková činnost dle zájmů dětí
režim školní družiny

11.40–13.15

Oběd, výchovně vzdělávací činnost dle ŠVP
režim školní družiny

13.15–14.30

Rekreační činnost, tématické vycházky
režim školní družiny

14.30–16.00

Zájmová činnost, příprava na vyučování

Telefon do školní družiny: 739 451 327

Provoz ŠD je ráno od 6.00 do 7.45 hodin, po vyučování od 11.40 do 16.00 hodin.
Vchod do školní družiny je uzavřen, příchozí mají k dispozici zvonek s komunikátorem do jednotlivých oddělení a kanceláře školní jídelny, prostřednictvím něhož ohlásí důvod své návštěvy a poté mohou být vpuštěni do školy.

Ve školní družině jsou v provozu 3 oddělení:
1. oddělení - Bc. Ludmila Rakušanová
2. oddělení - Nikola Kučerová
3. oddělení - Mgr. Štěpánka Markvartová

Každý den od 13.00 do 14.30 chodíme na vycházky, ve středu v případě nepříznivého počasí chodíme do tělocvičny. Vycházky jsou součástí režimu školní družiny. Ve školní družině zůstávají pouze dojíždějící žáci, žáci, kteří odcházejí na kroužky a žáci po nemoci.

Doporučujeme, aby děti měly v ŠD starší věci na převlečení, pevnou obuv a vše podepsané. Doporučujeme dávat dětem papírové kapesníky.

Veškeré změny týkající se zdravotního stavu dítěte je zákonný zástupce povinen nahlásit p. vychovatelce (zapsat do zápisního lístku).

Změny týkající se odchodu dítěte ze ŠD (jinak, než je uvedeno v zápisním lístku) je potřeba oznámit p. vychovatelce písemně. Lístek musí obsahovat tyto údaje - datum, jméno a příjmení dítěte, čas odchodu, podpis zákonného zástupce.

Bude-li dítě chodit do zájmového kroužku, je potřeba napsat do zápisního lístku název kroužku, čas odchodu ze ŠD (ne začátek výuky) a informaci o tom, zda se bude dítě vracet do ŠD či ne. Za bezpečnost dítěte při cestě do zájmového kroužku a po dobu kroužku nenese škola odpovědnost.

Chodí-li dítě do zájmového kroužku a ten se z jakéhokoliv důvodu nekoná nebo je nějaká změna, musí zákonný zástupce tuto změnu oznámit v ŠD.

Zápisní lístek do ŠD se vyplňuje na začátku každého školního roku (telefon do ŠD 739 451 327).

Odhlášení ze školní družiny musí být provedeno písemně (formulář je u p. vychovatelky nebo na webu školy). Zároveň je nutno žáka odhlásit i v kanceláři školní jídelny, aby byla ukončena úplata za pobyt v ŠD.

O mimořádném provozu ŠD v době prázdnin rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Požadavek o umístění žáka do ŠD v době hlavních prázdnin předloží zákonný zástupce do 15. 6. daného školního roku. Přijímáni jsou pouze žáci 1. – 3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců. ŠD bude v provozu, pokud se v době vedlejších prázdnin přihlásí minimálně 5 žáků. Provoz ŠD o hlavních prázdninách bude zajištěn při minimálním počtu 10 žáků na týden.

V případě přihlášení nižšího počtu žáků, bude činnost družiny zajištěna ve spolupráci s mateřskou školou.

Za pobyt ve ŠD je vybírána úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, která činí 150 Kč měsíčně za žáka. Platba za žáka, který navštěvuje pouze ranní družinu nebo využívá školní družinu pouze přes poledne (dojíždějící žáci) je 75 Kč měsíčně.

Platbu za školné a stravné v ŠD mohou zákonní zástupci platit společně a zajišťují si to sami v kanceláři školní jídelny hotově nebo platbou z osobního účtu. Stravné se platí zálohově a to vždy na konci předcházejícího měsíce. Obědy je možno přihlásit nebo odhlásit den předem do 14.00 hod. Odhlašování obědů si zařizují rodiče sami (tel. 607 042 692). Obědy je možno odhlásit přes internet (informace v kanceláři školní jídelny). Termín placení je vždy vyvěšen v kanceláři školní jídelny a na webu školy. Na obědy doporučujeme čipy podepsané na šňůrce. Lépe se s nimi manipuluje a déle vydrží.

!!! V případě nezaplacení stravného nemá žák nárok na žádné jídlo !!!

 

Platba školného - smluvní podmínky – výňatek z Vnitřního řádu školní družiny

V případě neuhrazení školného do konce daného měsíce bude zákonný zástupce vyzván dopisem k úhradě dlužné částky nebo k domluvě s ředitelkou školy na splátkovém kalendáři. V případě prodlení s úhradou školného o více než 60 dní bude zákonnému zástupci zaslána 1. upomínka se smluvní pokutou ve výši 150 Kč. Za každou následující upomínku bude ke stávajícímu dluhu připočítána smluvní pokuta 150 Kč (3 upomínky = 450 Kč). Pokud zákonný zástupce neuhradí dluh po 3. upomínce, bude celé pohledávka předána právnímu zástupci k vymáhání.

Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým ve smlouvě (přihláška do školní družiny, mateřské školy a na školní stravování) není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ustanovení § 2051 občanského zákona návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

Do družiny jsou přijímáni žáci podle kritérií stanovených vnitřním řádem školní družiny.

Dokumenty ke stažení