ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Pokyny ředitele školy k organizaci a zabezpečení provozu školy ve školním roce 2020/2021

24. 9. 2020

abc-148020_1280.png

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem,

příspěvková organizace

Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel: 487 851 504, e-mail: info@zsstraz.org

 

Pokyny ředitele školy k organizaci a zabezpečení provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k mimořádným opatřením a v souvislosti sCovid-19

 

Pokyny vycházejí z manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020 pro Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k Covid-19.

Veškeré aktuální informace budou zveřejňovány na webu školy www. zsstraz.org v sekci aktuality, na úřední desce školy a prostřednictvím EIS Bakaláři

Hygienická pravidla

-         Do budovy školy může vstoupit pouze osoba bez příznaků infekčního onemocnění.

-         Nošení roušek se řídí aktuální epidemiologickou situací.

-         Dezinfekce rukou při vstupu do školy: prostředky na dezinfekci rukou jsou k dispozici při vstupech do školy, ve všech třídách, hygienických zařízeních a ve školní jídelně.

-         K osoušení rukou jsou k dispozici jednorázové ručníky a v MŠ označené textilní ručníky.

-         Zákonní zástupci vstupují do školy i školní družiny po dohodě s vyučujícím nebo osobou za kterou jdou, a vyčkají jejího příchodu před školou. Není povolen volný pohyb zákonných zástupců po škole.

-         V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a po skončení výuky musí žáci opustit budovu školy neprodleně.

-         Kulturní, sportovní a další aktivity školy se mohou konat v závislosti na epidemiologické situaci.

-         Při podezření na výskyt infekčního onemocnění jsou zaměstnanci povinni informovat ředitelku školy.

-         Učitelé zodpovídají za dezinfekci rukou všech žáků při vstupu do všech učeben.

Pravidla úklidu a praní prádla

-         Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá několikrát denně.

-         Třídy budou intenzivně větrány každou přestávku, podle potřeby i v průběhu vyučování (zajišťují pedagogičtí pracovníci), společné prostory (chodby, WC) v průběhu vyučování (zajišťují provozní zaměstnanci).

-         Denně se provádí úklid všech místností – vytírání s použitím dezinfekčního prostředku a vysávání koberců, dezinfekce povrchů a předmětů, které používá více osob (zejména učební pomůcky, hračky, kliky dveří, klávesnice a počítačové myši).

-         Praní prádla dle pokynů v Manuálu

Školní stravování

-         Školní stravování je poskytováno pro přihlášené strávníky.

-         Před odebráním oběda si strávníci dezinfikují ruce.

-         Samoobslužný výdej ani využití samoobslužného bufetu není možný.

-         Třídní kolektivy, oddělení školní družiny mají v jídelně oddělený samostatný prostor, který je po odchodu posledního strávníka dezinfikován.

Cizí strávníci

-         Cizí strávníci mají možnost zkonzumovat nebo odnést si oběd v čase od 11:00 h do 11:30 h, poté bude místo nebo prostor dezinfikován.

Odebírání stravy do jídlonosičů

-         Jídlonosiče je nutné mít viditelně podepsané a budou přijímány od 6:00h do 10:30h, po této době je nutné se telefonicky domluvit na tel. 607 042 692, odebrat jídlonosiče je nutné v době od 11:00 do 11:30h, po tomto čase opět na telefonu 607 042 692.

Platby stravného a školného

-         Z hygienických důvodů doporučujeme bezhotovostní platbu.

-         Hotovostní platby budou probíhat pouze od 14:00 do 17:00h ve stanovené dny.

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID-19

-         Příznaky patrné při příchodu dítěte/žáka do ZŠ nebo MŠ a je přítomen zákonný zástupce - dítě/žák nebude umožněn vstup do školy.

-         Příznaky patrné při příchodu do ZŠ nebo MŠ a není přítomen zákonný zástupce - dítěte/žáka bude umístěno do samostatné místnosti a zákonný zástupce bude neprodleně informován o nutnosti jeho vyzvednutí.

-         Příznaky, které se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole - dítě/žák bude umístěno do samostatné místnosti a zákonný zástupce bude neprodleně informován o nutnosti jeho vyzvednutí.

-         Ve všech případech musí zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy

Žáci/děti

-         Školu v případě výskytu onemocnění COVID-19 kontaktuje příslušná KHS.

-         V případě, že se o výskytu onemocnění dozví ředitelka školy dříve, kontaktuje příslušnou KHS.

-         O okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu, a kterým je nařízena karanténa, rozhoduje příslušná KHS.

-         V případě, že bude nařízena karanténa více než polovině žáků z jedné třídy, škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, v mateřské škole dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, pokud chybí více než polovina těchto dětí. Ostatní děti/žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.

-         Distanční vzdělávání je pro žáky povinné.

-         Škola je povinna distanční vzdělávání přizpůsobit podmínkám dětí/žáků.

Úplata za vzdělávání a stravování

-         Je-li dítěti nebo žákovi nařízena karanténa – úplata se hradí.

-         Pokud dojde k uzavření školy rozhodnutím KHS:

-          

o  MŠ výše úplaty bude poměrně ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu pokud je delší než 5 dnů.

o  ŠD výše úplaty bude poměrně ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu pokud je delší než 5 dnů.

-         Stravu je zákonný zástupce povinen dítěti/žákovi vždy odhlásit.

Závěr

V případě konkrétních situací spojených s Covid-19 je škola povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

ZŠ i MŠ disponuje dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem, bezkontaktními teploměry, určitým množstvím roušek.

Vedení školy sleduje lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

 

Ve Stráži p. Ralskem dne 26. 8. 2020

 

Mgr. Bedřiška Rychtaříková, v. r.

ředitelka školy